Project name: 2VYC

Status: error

submitted: 2017-09-13 14:48:53, status changed: 2017-09-13 18:45:39
Settings
Chain sequence(s) A: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
C: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
B: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
E: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
D: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
G: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
F: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
I: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
H: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
J: MKVLIVESEFLHQDTWVGNAVERLADALSQQNVTVIKSTSFDDGFAILSSNEAIDCLMFSYQMEHPDEHQNVRQLIGKLHERQQNVPVFLLGDREKALAAMDRDLLELVDEFAWILEDTADFIAGRAVAAMTRYRQQLLPPLFSALMKYSDIHEYSWAAPGHQGGVGFTKTPAGRFYHDYYGENLFRTDMGIERTSLGSLLDHTGAFGESEKYAARVFGADRSWSVVVGTSGSNRTIMQACMTDNDVVVVDRNCHKSIEQGLMLTGAKPVYMVPSRNRYGIIGPIYPQEMQPETLQKKISESPLTKDKAGQKPSYCVVTNCTYDGVCYNAKEAQDLLEKTSDRLHFDEAWYGYARFNPIYADHYAMRGEPGDHNGPTVFATHSTHKLLNALSQASYIHVREGRGAINFSRFNQAYMMHATTSPLYAICASNDVAVSMMDGNSGLSLTQEVIDEAVDFRQAMARLYKEFTADGSWFFKPWNKEVVTDPQTGKTYDFADAPTKLLTTVQDCWVMHPGESWHGFKDIPDNWSMLDPIKVSILAPGMGEDGELEETGVPAALVTAWLGRHGIVPTRTTDFQIMFLFSMGVTRGKWGTLVNTLCSFKRHYDANTPLAQVMPELVEQYPDTYANMGIHDLGDTMFAWLKENNPGARLNEAYSGLPVAEVTPREAYNAIVDNNVELVSIENLPGRIAANSVIPYPPGIPMLLSGENFGDKNSPQVSYLRSLQSWDHHFPGFEHETEGTEIIDGIYHVMCVKA
Distance of aggregation 10 Å
Dynamic mode No

 

Laboratory of Theory of Biopolymers 2015