Project name: vjy_DAlZ

Status: running

submitted: 2018-08-06 14:12:17, status changed: 2018-08-06 14:15:13
Settings
Chain sequence(s) A: MSTANPETPNSTISREASTQSSSAATSQGYILPEGKIMPNTVFVGGIDVRMDETEIRSFFARYGSVKEVKIITDRTGVSKGYGFVSFFNDVDVQKIVESQINFHGKKLKLGPAIRKQNLCAYHVQPRPLVFNHPPPPQFQNVWTNPNTETYMQPTTTMNPITQYVQAYPTYPNSPVQVITGYQLPVYNYQMPPQWPVGEQRSYVVPPAYSAVNYHCNEVDPGAEVVPNECSVHEATPPSGNGPQKKSVDRSIQTVVSCLFNPENRLRNSVVTQDDYFKDKRVHHFRRSRAMLKSV
Distance of aggregation 10 Å
Dynamic mode Yes

 

Laboratory of Theory of Biopolymers 2015